Algemene voorwaarden

1. ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties die worden verhuurd door Natuurpark Watervliet gevestigd te Wissenkerke.
1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ’huurder’ verstaan: de persoon die met Natuurpark Watervliet een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van accommodatie. Onder het begrip ’gebruiker’ (hieronder ook wel genoemd gast) wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie.
1.3 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

2. RESERVERINGEN

2.1 Natuurpark Watervliet neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 21 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig, tenzij dit schriftelijk overeengekomen is.
2.2 Natuurpark Watervliet behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name groepen, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen. Het reserveren voor (jeugd)groepen is alleen mogelijk, indien er als zodanig gereserveerd wordt. Niet als zodanig aanmelden kan ontbinding van de overeenkomst tot gevolg hebben. 2.3 Indien Natuurpark Watervliet uw reservering in behandeling neemt, zendt Natuurpark Watervliet u een schriftelijke bevestiging tevens factuur binnen 14 dagen na verrichting van de reservering. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan Natuurpark Watervliet.
2.4 Bent u binnen 14 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met Natuurpark Watervliet, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
2.5 Tussen u en Natuurpark Watervliet komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Natuurpark Watervliet de reservering aan u heeft bevestigd.

3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

3.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Natuurpark Watervliet niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Natuurpark Watervliet om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd.
3.2 Ingeval het door huurder gereserveerde object onverhoopt niet beschikbaar zal zijn, is verhuurder gerechtigd de huurder een gelijkwaardig vervangende accommodatie ter beschikking te stellen. Dit alles na oordeel van de verhuurder. De huurder zal in het onderhavige geval de verhuurder nimmer in rechte kunnen aanspreken.
3.3 Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Natuurpark Watervliet.

4. PRIJZEN

4.1 U bent aan Natuurpark Watervliet verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging tevens factuur van de reservering.
4.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door Natuurpark Watervliet is verzonden.
4.3 Alle huursommen zijn, tenzij anders beschreven, inclusief administratiekosten en schoonmaakkosten.
4.4 Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

5. BETALINGEN

5.1 Bij reservering dient u aan de gehele huursom en bijkomende kosten te voldoen. Deze aanbetaling dient te geschieden binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/ tevens factuur van de reservering van Natuurpark Watervliet.
5.2 Het gehele bedrag van de huurprijs dient te zijn ontvangen door Natuurpark Watervliet uiterlijk 4 weken voor de dag van aanvang van het verblijf als vermeld in de bevestiging van de reservering.
5.3 In afwijking van het voorafgaande dient bij reservering vanaf 4 weken voor aanvang van uw verblijf het gehele bedrag direct te worden voldaan. Als bij aankomst blijkt dat het bedrag nog niet (volledig) is bijgeschreven op de bankrekening van Natuurpark Watervliet , dan dient u het (restant van het) bedrag alsnog ter plekke te voldoen. Bij gebreke van een betaling conform het vorenstaande kan Natuurpark Watervliet u het gebruik van de accommodatie ontzeggen. Indien later mocht blijken dat er door u wel een betalingsopdracht was gegeven, maar het bedrag bij aankomst nog niet was bijgeschreven op de bankrekening van Natuurpark Watervliet , dan zal restitutie van het teveel betaalde achteraf plaatsvinden.
5.4 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal Natuurpark Watervliet u schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt Natuurpark Watervliet zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die Natuurpark Watervliet als gevolg hiervan lijdt of zal lijden. Natuurpark Watervliet heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 13 van toepassing
5.5 Natuurpark Watervliet heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.

6. AANKOMST EN VERTREK

6.1 De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 14.00 uur worden betrokken. M.u.v. de maanden juli, augustus en september, dan kan de woning vanaf 15.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie vóór 10.00 uur verlaten te zijn.
6.2 Bij aankomst ontvangt u de sleutels, na volledige betaling, samen met de andere bescheiden op ons kantoor, welke is gevestigd aan de Sluisdijk 3 te Wissenkerke.
6.3 Indien het gebruik van de accommodatie eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van) de huurprijs en bijkomende kosten .
6.4 De huurder dient de accommodatie bij vertrek bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen en opvouwen, keuken, koelkast schoonmaken, vuilniszak in de container plaatsen).

7. REGLEMENTEN

7.1 Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen dat in de brochure voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld .Bij overschrijding van het maximaal aantal personen (zonder toestemming) kan Natuurpark Watervliet de overeenkomst per direct ontbinden.
7.2 Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.
7.3 Natuurpark Watervliet mag de gehuurde accommodatie op alle redelijke tijden bezichtigen.
7.4 Het is huurder verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken voor andere bewoners van het park.
7.7 De huurder verplicht zich zijn voertuigen te parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen. Parkeren in tuinen of op het gazon is niet toegestaan.
7.8 Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels, het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel heeft Natuurpark Watervliet het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker terstond van het park te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

8. GEBRUIK ACCOMMODATIE; INVENTARIS

8.1 De huurder wordt geacht de accommodatie met de daarin aanwezige inventaris, zonder schade te hebben aanvaard, tenzij hij binnen 2 uur na het betrekken van de accommodatie bij verhuurder heeft gereclameerd. Voor zover de huurder niet voor het ontstaan van de schade aansprakelijk is, zal Natuurpark Watervliet zich, voor zover dit redelijkerwijze van haar verlangd kan worden, de schade binnen een werkdag herstellen. De huurder heeft geen recht op korting of schadevergoeding anderszins.
8.2 De huurder en degenen die de huurder vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie of elders in het park, gebruik van de accommodatie en de daarin aanwezige inventaris, apparatuur en bijgeboekte artikelen.
8.3 Daarnaast zijn de huurder en degenen die de huurder vergezellen steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris, (bij)geboekte artikelen en accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan Natuurpark Watervliet en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.

 9. HUISDIEREN

9.1 Afhankelijk van de accommodatie wordt max. één of twee huisdieren van de huurder of gebruikers door Natuurpark Watervliet toegelaten. Indien u en/of andere gebruikers huisdieren wensen mee te nemen dient u dit direct bij reservering op te geven. In dat geval wordt door Natuurpark Watervliet een toeslag in rekening gebracht aan u, welke door u voldaan zal worden.
9.2 De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten.
9.3 Een vlooienband voor honden/katten is verplicht.
8.4 Huisdieren van bezoekers zijn niet toegestaan.

 10. INTERNETGEBRUIK

10.1 Afhankelijk van de accommodatie biedt Natuurpark Watervliet de huurder en degenen die de huurder vergezellen toegang tot het internet aan via een WiFi netwerk of via de kabel.
10.2 De huurder is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van internet alsmede de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen ter ondersteuning daarvan en maatregelen ter beveiliging van computer of besturingssysteem.
10.3 Natuurpark Watervliet is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van internet of als gevolg van storingen in het netwerk.
10.4 De huurder en degenen die hem vergezellen dienen zich bij het gebruik van internet te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden en de wettelijke regels te respecteren. Hij zal zich onthouden van gedrag waarbij overige internetgebruikers hinder ondervinden dan wel waarbij schade wordt toegebracht aan Natuurpark Watervliet in de breedste zin van het woord.
10.5 De huurder vrijwaart Natuurpark Watervliet tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Natuurpark Watervliet zouden kunnen (trachten te) verhalen, voor zover deze aansprak gegrond is op het gebruik dat door de huurder of degenen die hem vergezellen van internet is gemaakt.
10.6 Bij het niet (voldoende) functioneren van internet via een WiFi netwerk of via de kabel in de gehuurde accommodatie, heeft de huurder geen recht op compensatie.

 11. BORGSOM

11.1 Natuurpark Watervliet kan van u bij aanvang van het verblijf een borgsom verlangen. De borgsom varieert van Euro 100,- tot 500,- per accommodatie.
11.2 De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten –in de meest ruime zin van het woord- die Natuurpark Watervliet kan lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van huurder en degenen die de huurder vergezellen.
11.3 Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft is Natuurpark Watervliet bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren).
11.4 De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/accommodatie en/of overige kosten) van Natuurpark Watervliet op de huurder en/of gebruikers gerestitueerd. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te niet gedaan.

 12. ANNULERINGSKOSTEN

12.1 Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze annuleringskosten bedragen: 25% van het totale huurbedrag indien de annulering meer dan 3 maanden voor de dag van aankomst valt. 50% van het totale huurbedrag indien de annulering 1 maand voor de dag van aankomst valt. 75% van het totale huurbedrag indien de annulering 1 week voor de dag van aankomst valt. 100% van het totale huurbedrag indien de annulering korter dan 1 week voor de dag van aankomst valt.

 13. VOORRESERVEREN

13.1 De mogelijkheid bestaat om een voorreservering te verrichten voor een periode waarin de tarieven en de beschikbaarheid nog niet gepubliceerd zijn. Aan deze voorreservering kunnen door beide partijen, zowel huurder als Natuurpark Watervliet, geen rechten worden ontleend. Indien de voorreservering niet kan worden omgezet in een definitieve reservering, dan zal de huurder Natuurpark Watervliet nooit in rechte kunnen aanspreken.

14. OVERMACHT EN WIJZIGING

14.1 In het geval Natuurpark Watervliet al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal Natuurpark Watervliet binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode etc.).
14.2 Overmacht aan de zijde van Natuurpark Watervliet bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Natuurpark Watervliet , daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.
14.3 U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft Natuurpark Watervliet het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. Natuurpark Watervliet zal alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

15. AANSPRAKELIJKHEID

15.1 Natuurpark Watervliet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in één van onze accommodatie, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Natuurpark Watervliet of (één van) haar werknemers.
15.2 Natuurpark Watervliet is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.
15.3 U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers.
15.4 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter u laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.

 16. KLACHTEN

16.1 Ondanks de zorg en de inspanning van Natuurpark Watervliet kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf en/of de dienstverlening van Natuurpark Watervliet. Klachten over de schoonmaak van de accommodatie dient u binnen 2 uur na het betrekken van de accommodatie te hebben gemeld.
16.2 Klachten dient u in de eerste instantie ter plaatse en direct bij het management van Natuurpark Watervliet te melden. Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid worden afgehandeld dan heeft u uiterlijk 1 maand na vertrek de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij: Natuurpark Watervliet, Sluisdijk 3, 4491 PM Wissenkerke of via info@watervlietzeeland.nl o.v.v. reserveringsnummer, NAW-gegevens en datum verblijf.

17. TOEPASSELIJK RECHT

17.1 Op de overeenkomst tussen u en Natuurpark Watervliet is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18. PRIVACY

18.1 Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over onze producten en diensten te geven. Uw gegevens worden niet overgedragen aan derden.
18.2 Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen of verwijderen.
18.3 Indien u geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen, kunt u ons dat laten weten door een kaartje te sturen aan: Natuurpark Watervliet, Sluisdijk 3, 4491 PM Wissenkerke of een e-mail naar info@watervlietzeeland.nl

 19. ALGEMEEN

19.1 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan kennelijke druk- en zetfouten.
19.2 Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.